Bayer Advantix Spot-On 2,5Ml D/Psa 10-25Kg

26,90

Opis

P -RIGHT 0px dir=ltrDIR lang=PAdvantix Spot-on lang=EN-GB (250 mg + 1250 mg)2,5 ml roztwór do nakrapianiaDIROL lang= LI SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) 1 pipeta 2,5 ml zawiera Imidakloprid 250 mg Permetryna 1250 mg Wykaz wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6.1. LI POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania. LI SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE LIOLOL OL LI Docelowe gatunki zwierząt Pies. LI Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (IIxodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor #ff0000 spp.)I #ff0000 oraz pcheł (ICtenocephalides sppI.) u psów, a także odstraszanie komarów i muchówek (IPhlebotomus sp.I). Jednorazowe zastosowanie zapobiega dalszej infestacji kleszczy przez cztery tygodnie. Kleszcze są odstraszane orazlub zabijane, przez co ogranicza się ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych (np. boreliozy, riketsjozy, ehrlichiozy). Kleszcze umiejscowione na psie w momencie zastosowania preparatu zostaną zabite, ale pomimo to pozostaną wczepione i będą widoczne. Pchły na psie giną w ciągu jednego dnia od rozpoczęcia leczenia. Jednorazowe zastosowanie zapobiega dalszej infestacji pcheł przez cztery tygodnie. Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Jednorazowe leczenie zapewnia widoczne działanie odstraszające wobec meszek i komarów w ciągu czterech tygodni, zmniejszając przez to ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych (np. leiszmaniozy). LI Przeciwwskazania Nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów. LI Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt Nie są konieczne żadne specjalne ostrzeżenia dla gatunków docelowych. Nie stosować u kotów. LI Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu zawartości pipety z oczami lub pyskiem psa, u którego stosuje się preparat. Należy dopilnować, aby produkt został podany we właściwy sposób, zgodnie z opisem w części 4.9 (dawkowanie). W szczególności należy nie dopuszczać do wylizywania miejsca podania preparatu przez zwierzę leczone, lub przez inne zwierzęta, z którymi przebywa. Nie stosować u kotów. Z uwagi na specyficzne uwarunkowania fizjologiczne oraz brak zdolności do metabolizowania niektórych związków, produktu tego nie wolno stosować u kotów. Produkt ten może wywierać poważne i szkodliwe działanie w przypadku jego użycia u kota, lub połknięcia go przez kota wylizującego psa, u którego dopiero co zastosowano preparat. Jeśli miały miejsce takie okoliczności, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii. Przed zastosowaniem preparatu u psów chorych lub osłabionych należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. Psom nie należy pozwalać na wchodzenie do wody przez około 2 dni po zastosowaniu preparatu, z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie może on stanowić dla organizmów wodnych. Należy unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami i ustami. W trakcie nakładania preparatu nie należy jeść, pić, ani palić. Po podaniu należy dokładnie umyć ręce. W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze, należy natychmiast zmyć preparat wodą i mydłem. Osoby, o których wiadomo, że posiadają wrażliwą skórę, mogą być szczególnie wrażliwe na ten produkt. W sytuacji przypadkowego dostania się preparatu do oczu, należy obficie przepłukać je wodą. Jeśli podrażnienie skóry lub oczu utrzymuje się, lub jeśli preparat został przypadkowo połknięty, należy zasięgnąć pomocy medycznej oraz pokazać lekarzowi ulotkę. Rozpuszczalnik użyty w Advantix Spot-on może plamić niektóre materiały, łącznie ze skórą, tkaninami, tworzywami sztucznymi i wykańczanymi powierzchniami. Należy pozwolić, aby miejsce podania preparatu wyschło, zanim dopuści się do jego kontaktu z takimi materiałami. LI Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia) W rzadkich przypadkach może wystąpić u psów przejściowa nadwrażliwość skóry (łącznie z objawami świądu i rumieniem w miejscu podania) i osowiałość. W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić zmiany w zachowaniu zwierząt (zdenerwowanie, niepokój ruchowy, skowytanie lub tarzanie), objawy żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunka, nadmierne ślinienie się, zmniejszony apetyt) i objawy neurologiczne takie jak chwiejny ruch i drgawki u psów wrażliwych na permetrynę. Te objawy są zwykle przemijające i same ustępują. LI Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności Można stosować w czasie ciąży i laktacji. LI Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji Nieznane. LI Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt Zalecana minimalna dawka wynosi 10 mgkg masy ciała imidaklopridu i 50 mgkg masy ciała permetryny.I lang=ENSchemat dawkowania Advantix Spot-on I TABLE dir=ltr border=1 cellSpacing=1 cellPadding=4 width=576 TBODY TR TD vAlign=top width=18% lang= Psy (kg m.c.)TD TD vAlign=top width=28% lang= Rodzaj opakowaniaTD TD vAlign=top width=15% lang= Objętość (ml)TD TD vAlign=top width=20% lang=EN Imidakloprid (mgkg m.c.)TD TD vAlign=top width=20% lang= Permetryna (mgkg m.c.)TDTR TR TD vAlign=top width=18% lang= 10 do 25 kgTD TD vAlign=top width=28% lang= Advantix Spot-on dla psów o masie ciała powyżej 10 i do 25 kgTD TD vAlign=top width=15% lang= 2,5 mlTD TD vAlign=top width=20% lang= 10 – 25TD TD vAlign=top width=20% lang= 50 – 125TDTRTBODYTABLE lang= Jednorazowe zastosowanie zapobiega dalszej infestacji kleszczy i pcheł przez cztery tygodnie, przez co ogranicza się ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych. Ponowna infestacja związana z pojawieniem się w otoczeniu zwierzęcia nowych pcheł może trwać przez sześć tygodni lub dłużej po rozpoczęciu leczenia. W takim przypadku może być konieczne więcej, niż jednorazowe użycie preparatu, w zależności od ilości pasożytów w otoczeniu. Aby utrudnić pchłom bytowanie w środowisku, zaleca się stosowanie środków zwalczających dorosłe pchły i osobniki w stadiach rozwojowych w otoczeniu zwierzęcia. Jednorazowe leczenie zapewnia widoczne działanie odstraszające wobec meszek i komarów w ciągu czterech tygodni, zmniejszając przez to ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych. Preparat zachowuje skuteczność po zmoczeniu sierści zwierzęcia. Jednakże w przypadku częstego kontaktu z wodą, konieczne może być ponowne naniesienie preparatu, w zależności od obecności ektopasożytów w otoczeniu zwierzęcia. W takim przypadku nie należy stosować preparatu częściej, niż raz na tydzień W przypadku zaistnienia konieczności umycia psa szamponem, zaleca się uczynić to przed naniesieniem preparatu lub przynajmniej w tydzień po jego zastosowaniu, w celu uniknięcia konieczności powtarzania zabiegu. Wyłącznie na skórę. Należy wyjąć jedną pipetę z opakowania. Trzymając pipetę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręcić i zdjąć końcówkę. Odwrócić końcówkę i umieścić drugim końcem na pipecie. Przekręcić końcówkę aby przebić zamknięcie, po czym zdjąć końcówkę z pipety. U stojącego psa rozsunąć sierść pomiędzy łopatkami, tak, aby widoczna była goła skóra. Przytknąć koniec pipety do skóry i kilkukrotnie, mocno ją ścisnąć, w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na skórę. Nanosić wyłącznie na nieuszkodzoną skórę. W przypadku pipet o pojemności 2,5 ml i 4,0 ml ich zawartość należy podać w równych częściach w cztery miejsca wzdłuż linii grzbietowej, od łopatek do nasady ogona. Nie należy nanosić zbyt dużej ilości roztworu w jedno miejsce gdyż jej część może spłynąć ze zwierzęcia. lang=EN-GB lang= LI Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne Przy podawaniu dawek pięciokrotnie wyższych od terapeutycznych, raz na tydzień przez cztery kolejne tygodnie u 7 tygodniowych psów nie zaobserwowano żadnych niepożądanych objawów klinicznych. Zatrucie na skutek nieumyślnego połknięcia w przypadku psów jest mało prawdopodobne. W przypadku jego wystąpienia, postępowanie powinno być objawowe i prowadzone przez lekarza weterynarii. Nie jest znana specyficzna odtrutka. Po przypadkowym połknięciu mogą wystąpić objawy neurologiczne, takie jak drżenie i osowiałość. LI Okres(-y) karencji LIOLOL                  Nie dotyczy.OL LI WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE UGrupa farmakoterapeutyczna UŚrodki do zwalczania pasożytów zewnętrznych w tym owadobójcze i repelenty U Kod ATCvetU QP53AC54 Advantix Spot-on jest preparatem przeznaczonym do stosowania miejscowego, dozwalczania ektopasożytów, zawierającym jako substancje czynne imidakloprid, insektycyd z grupy neonikotynoidów oraz permetrynę – syntetyczny pyretroid. Kombinacja taka wykazuje działanie bójcze wobec owadów, roztoczy oraz działa jako repelent. OL LI Właściwości farmakodynamiczne Imidakloprid jest substancją niszczącą ektopasożyty, należącą do grupy neonikotynoidów. Chemicznie można ją zaklasyfikować jako chloronikotynyl nitroguanidyny. Imidakloprid jest skuteczny wobec osobników dorosłych i larw pcheł. Oprócz skuteczności w zwalczaniu osobników dorosłych, wykazano także skuteczność imidaklopridu w zwalczaniu larw pcheł w otoczeniu leczonego zwierzęcia, które giną na skutek kontaktu z tą substancją. Imidakloprid posiada duże powinowactwo do nikotynergicznych receptorów acetylocholinowych ośrodkowego układu nerwowego owadów. Związane z tym zahamowanie przewodnictwa cholinergicznego u owada skutkuje porażeniem i śmiercią pasożyta. Permetryna należy do I typu pyretroidów owadobójczych. Pyretroidy zaburzają działanie kanałów sodowych u kręgowców i u bezkręgowców. Pyretroidy nazywane bywają także “blokerami otwartych kanałów” spowalniając zarówno aktywację, jak i dezaktywację kanału sodowego. Prowadzi to do stanu stałego pobudzenia, w wyniku czego stopniowo dochodzi do drgawek całego ciała, przesadnie silnych reakcji na bodźce, nieskoordynowanych skurczów mięśni grzbietowych, nadpobudliwości oraz śmierci pasożyta. Synergizm połączonych obydwu substancji aktywnych został wykazany w badaniach laboratoryjnych potwierdzających spotęgowanie skuteczności permetryny przy jednoczesnej aktywacji neuronów innym bodźcem. Stąd działanie imidaklopridu jako aktywatora splotów nerwowych stawonogów zwiększa skuteczność permetryny. LI Właściwości farmakokinetyczne LIOL Produkt jest przeznaczony do stosowania na skórę. Po zaaplikowaniu miejscowym u psa, roztwór bardzo szybko rozprzestrzenia się po całym ciele zwierzęcia. Obydwie substancje aktywne wykazują skuteczność na skórze i okrywie włosowej leczonego zwierzęcia przez 4 tygodnie. Dokładne testy skórne na szczurach i gatunku docelowym, badania nad przedawkowaniem i kinetyką osocza wykazały, że wchłanianie systemowe obydwu substancji aktywnych jest słabe, niestałe i nie ma wpływu na skuteczność kliniczną. LI SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE OL LI Skład jakościowy substancji pomocniczych N-metylopyrolidon Miglyol 812 Butylohydroksytoluen lang=EN-GB Kwas cytrynowy bezwodny lang= LI Główne niezgodności farmaceutyczne Nieznane. LI Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniegorozcieńczeniu lub rekonstytucjidodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej) TABLE dir=ltr border=1 cellSpacing=1 cellPadding=7 width=583 TBODY TR TD vAlign=middle width=44% lang= Okres trwałości produktu w torebce foliowejTD TD vAlig

Hobby_i_zwierzeta

bayer obroża dla kota, faceci w czerni pies, ile trwa cykl snu, leonberger pies, poduszki patchwork, brytyjczyk kot, jaki pies do pilnowania posesji, pies je, astryld, sczur, króliki miniaturowe, wymiotowanie żółcią przyczyny, gorący nos u psa, jazda konna porady, granulat dla królika, rasy psów owczarki, bloodhound szczeniaki

yyyyy